Δευτέρα, 27 Μαϊος 2024

Ὁ χαρακτήρας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ

τοῦ Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ

 

Δημοσιεύθηκε 10.03.2018            

 «Μήν ξεχνᾶτε πώς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι φαγητά καί ποτά, ἀλλά δικαιοσύνη, εἰρήνη καί χαρά, πού δίνει τό Ἅγιο Πνεῦμα» (Πρός Ρωμαίους ιδ΄ 17).

Ὁ ἀποστολικός αὐτός λόγος βοηθεῖ τούς πιστούς νά κατανοήσουν τόν χαρακτήρα καί τήν ταυτότητα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ στήν ὁποία μᾶς ἐντάσσει ἡ Ἐκκλησία μας.

* * * * *

  1.  Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ πού ἐγκαινιάσθηκε στήν γῆ, ἐν τόπῳ καί χρόνῳ, μέ τό μυστήριο τῆς θείας οἰκονομίας τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί ἐκτείνεται στήν αἰωνιότητα δέν ἔχει ὑλικό χαρακτῆρα.

Γι’ αὐτό καί μέ τήν διδασκαλία Της ἡ Ἐκκλησία μας ἀποκρούει τίς παχυλές ἀντιλήψεις γιά τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός δέν σταυρώθηκε γιά νά μᾶς ἐξασφαλίσει φαγητό καί ποτό στήν ζωή μας, εὐημερία καί ἀσφάλεια, ὑγεία, δύναμη καί πλοῦτο, ἀνέσεις καί ἡδονικές ἀπολαύσεις. Μάλιστα ὁ Κύριος δέν ἐνθάρρυνε ἕναν πού τοῦ ζήτησε νά Τόν ἀκολουθήσει καί διέβλεψε ὡς παντογνώστης, ὅτι ἤθελε νά γίνει μαθητής Του γιά νά καλύψει τίς βιοτικές ἀνάγκες του (Ματθαίου η΄ 20).

Τέτοιες παχυλές ἀντιλήψεις γιά τόν Μεσσία καί τήν ἐποχή Του εἶχαν ἐμφανισθεῖ στόν Ἰουδαϊσμό, τίς ὁποῖες ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἀπέρριψε καί ἡ Ἐκκλησία μας ἀποδοκίμασε ὅπου καί ὅταν ἐνεφανίσθησαν.

 

  1.  Γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά ταυτίζεται μέ τό Κράτος οὔτε μέ τά οἰκονομικό-πολιτικά συστήματα.

Εἶναι σημαντικό νά τονίσουμε ἐπίσης, ὅτι τό ἅγιο Πνεῦμα δέν δίδει πλοῦτο, δύναμη καί δόξα, ὅπως πιστεύουν δυστυχῶς πολλοί καί σήμερα στήν Εὐρώπη καί στήν Ἀμερική.

Σύμφωνα μέ αὐτή τήν ἀντίληψη ὁ πτωχός, ὁ ἀσθενής, ὁ ἀδύναμος στερεῖται τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἀντίθετα ὁ πλούσιος, ὁ ἰσχυρός θεωρεῖται εὐλογημένος. Αὐτή ἡ ἀποκρουστική νοοτροπία ἔχει ἐπηρεάσει πολλούς τομεῖς τῆς ζωῆς, ὅπως τήν πολιτική, τήν οἰκονομία, τήν ὑγεία, τήν κοινωνική ἀσφάλεια, κ.λπ. Σ’ αὐτή τήν ἀντίληψη στηρίζονται καί πολλές ἀποφάσεις πού ἐπηρεάζουν τήν ζωή λαῶν καί προσώπων στήν ἐποχή μας.

  

  1.  Ἀντιθέτως ἡ Ἐκκλησία μας παιδαγωγοῦσα τά μέλη Της τά καλλιέργησε μέ τό ἀσκητικό ἰδεῶδες, καλοῦσα αὐτά νά προβοῦν σέ ἑκούσιες θυσίες γιά νά λάβουν τά ἀθάνατα ἀγαθά τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Οἱ ἀσκητές ἄνδρες καί γυναῖκες, ὅπως σήμερα ἡ ἁγία Μαρία ἡ Αἰγυπτία, κατά τό «νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ, προσευχῇ» ἔλαβαν οὐράνια χαρίσματα.

Αὐτή ἡ ἀντίληψη ἐκφράζεται μέ τό ἀξίωμα «δός αἷμα καί λάβε πνεῦμα», δηλαδή θυσίασε τά ὑλικά καί σωματικά γιά νά λάβεις τά αἰώνια καί πνευματικά.

Κατά τήν ἀποστολική παράδοση τό ἅγιο Πνεῦμα χαρίζει στόν ἄνθρωπο πνευματικά ἀγαθά, τήν δικαιοσύνη, τήν εἰρήνη, τήν χαρά, τόν ἁγιασμό, τήν υἱοθεσία, τήν συμμετοχή στήν ζωή τοῦ Θεοῦ, τήν δόξα τοῦ Θεοῦ, τήν θέωση.

  1. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός διεβεβαίωσε τούς μαθητές Του ὅτι ὁ Θεός συντηρεῖ τά δημιουργήματά Του καί προεχόντως τόν ἄνθρωπο πρός τόν ὁποῖο ἐπιδεικνύει ἰδιαίτερη πρόνοια γιά νά ἔχει τά πρός ζωάρκεια. Γι’ αὐτό συνιστᾶ στόν κάθε ἄνθρωπος νά ἔχει ἐμπιστοσύνη στό Θεό καί νά ἐπιδιώκει νά ἀποκτήσει τά πνευματικά ἀγαθά καί νά εἰσέλθει στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἐπίσης ἔδωσε κανόνες συνμπεριφορᾶς γιά νά ἐπικρατεῖ στήν κοινωνική ζωή δικαιοσύνη, ἀλληλεγγύη καί νά ζεῖ ὁ κάθε ἄνθρωπος μέ ἀξιοπρέπεια καί σεβασμό.

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images